Friday, April 19, 2013

ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾವೈಕ್ಯದ ಅರಸು ದೈವಗಳ ಜಮಾಹತ್ ಬೇಟಿ*ರಹಿಮಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ
ªÀÄAeÉñÀégÀ: »AzÀÆ ªÀÄĹèA ¨ÁªÉÊPÀåzÀ ¸ÀAPÉÃvÀzÉÆA¢UÉ PÀ¼ÉzÀ 800 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÁrPÉAiÀÄ°ègÀĪÀ §©æ ¸ÀvÉÆå¼ÀÄ (GzÁåªÀgÀ ²æà CgÀ¸ÀÄ zÉʪÀUÀ¼ÀÄ) ªÀµÀðA¥ÀæwAiÀÄ ªÁrPÉAiÀÄAvÉ  ±ÀÄPÀæªÁgÀ ªÀÄzÁåºÀß CgÀ¸ÀÄ zÉʪÀಪಾತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ »AzÀÆ ¨ÁAzsÀªÀgÀÄ dvÉAiÀiÁV GzÁåªÀgÀ ¸Á«gÀ dªÀiÁºÀvï UÉ ಬೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
GzÁåªÀgÀ CgÀ¸ÀÄ ªÀÄAfµÁÚgï PÉëÃvÀæzÀ ªÁ¶ðPÀ eÁvÉÆæÃvÀìªÀzÀ ¸À®ÄªÁV ¥ÁæaãÀ PÁ®¢AzÀ¯Éà £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ ಅರಸು ದೈವಗಳ dªÀiÁºÀvï ¨ÉÃn ಇಂದಿಗೂ  »AzÀÆ ªÀÄĹèA ¨ÁªÉÊPÀåPÉÆÌAzÀÄ ¥ÀæwÃPÀªÁVzÉ.
ªÉÄõÀ ¸ÀAPÀæªÀÄt PÀ¼ÉzÀÄ §gÀĪÀ ªÉÆzÀ® ±ÀÄPÀæªÁgÀ F C£ÀĵÁÖ£À ªÁrPÉAiÀiÁVzÉ.¤£Éß ªÀÄzÁåºÀß GzÁåªÀgÀ ಕ್ಷೇತ್ರದ  ¨sÀAqÁgÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀl zÉʪÀUÀ¼ÀÄ 1.30 gÀºÉÆwÛUÉ dªÀiÁºÀvï UÉ vÀ®Ä¦zÀªÀÅ .F ªÉÃ¼É dĪÀiÁ £ÀªÀiÁgÀhiï ªÀÄÄV¹ ¸ÀeÁÓV ¤AwzÀÝ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗು  ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ ªÀÄĹèA ¨ÁAzsÀªÀgÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÁUÀvÀ jÃwAiÀÄ°è ಉದ್ಯಾವರ ಅರಸು ದೈವ ಪಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ CzÀÆÝjAiÀÄ ¸ÁéUÀvÀ ¤ÃrzÀgÀÄ.zÉʪÀ ಪಾತ್ರಿಗಳು dªÀiÁºÀw£ÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀĹâ ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ°è dªÀiÁºÀw£À ¸ÀªÀð ªÀÄĹèA ¨ÁAzsÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆqÀ ªÀiÁqÀ CgÀ¸ÀÄ zÉʪÀUÀ¼À eÁvÉÆæÃvÀìªÀPÉÌ DºÁé£À«wÛvÀÄ.ªÉÄà 8 jAzÀ 11 gÀ vÀ£ÀPÀ ªÀiÁqÀ PÉëÃvÀæzÀ GvÀìªÀPÉÌ ¸Á«gÀ dªÀiÁºÀw£À ªÁå¦ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ J¯Áè ªÀÄĹèA ¨ÁAzsÀªÀgÀÄ PÀÆqÁ ¥Á¯ÉÆήÄèªÀÅzÀÄ E°èAiÀÄ «±ÉõÀvÉAiÀiÁVzÉ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುವ ನೇಮೋತ್ಸವ ದಿಸದಂದು ಜಮಾಹತಿನ ಅಧಿಕೃತರು ಕೂರಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೈವಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಜಮಾಹತಿನವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಅದೇ ರೀತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ಜಾತ್ರೆಯ ದಿನ ನಿಶ್ಚಯದಂದು ಕೂಡಾ ಜಮಾಹತ್ ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ "ನಖಾ" ಕುಟುಂಬದ ಓರ್ವನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ  ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಹಾಗು ಅಡಿಕೆ ಯನ್ನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಜಾತ್ರೆಗೆ ದಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬೇಧಬಾವವಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುದು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ.

No comments:

Post a Comment